Статут ЗРФФ

СТАТТЯ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1.          Громадська організація «Здолбунівська районна федерація футболу» (скорочено ЗРФФ) є громадською незалежною організацією осіб, які прагнуть на основі спільності інтересів сприяти розвитку футболу в (Здолбунівському районі), створена відповідно до законів України «Про об'єднання громадян» і «Про фізичну культуру і спорт» для реалізації мети та завдань, передбачених цим Статутом, на засадах індивідуального та колективного членства.

1.2.    ЗРФФ є неприбутковою громадською організацією.

1.3.      ЗРФФ за юридичним статутом є об'єднанням громадян, діяльність якого поширюється на території Здолбунівського району має колективних та індивідуальних членів. Рішення, прийняті органами ЗРФФ направлені на виконання цілей та завдань ЗРФФ в межах її компетенції, є обов'язковими для всіх її членів (представників колективних членів, футболістів, тренерів, арбітрів та інших фахівців).

1.4.    ЗРФФ після реєстрації в органах юстиції є юридичною особою з усіма юридичними правомочностями та цивільною правоздатністю відповідно до чинного законодавства України, зокрема може від свого імені укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, мати обов'язки, бути позивачем та відповідачем у суді, мати самостійний баланс і рахунки в банківських установах (у національній грошовій одиниці та іноземній валюті), мати печатку, штампи і бланки зі своїм найменуванням, іншу символіку та атрибути, зразки яких затверджуються виконкомом ЗРФФ, реєструються у встановленому законодавством порядку.

1.5.     ЗРФФ не ставить перед собою політичних завдань, співпрацює з органами законодавчої, виконавчої, судової гілок влади та іншими юридичними та фізичними особами.

1.6.    ЗРФФ утворюється та діє з метою практичного втілення в районі статутних цілей і завдань РОФФ, мобілізації використання для цього місцевого спортивного потенціалу, а також з метою поширення діяльності РОФФ в районі.

1.7.     ЗРФФ для здійснення своїх цілей та завдань, визначених даним Статутом, користуватиметься у встановленому чинним законодавством порядку правом виступати учасником цивільно-правових відносин, представляти та захищати свої інтереси та інтереси своїх членів у державних і громадських організаціях, одержувати від органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей та завдань, вносити пропозиції до органів державної влади та управління щодо розвитку футболу, поширювати інформацію і пропагувати свої ідеї та цілі в органах засобів масової інформації.

1.8.    Офіційною назвою ЗРФФ є:

-                     українською мовою - Здолбунівська районна федерація футболу;

-                     скорочена назва - ЗРФФ:

1.9. Юридичною адресою ЗРФФ є:

Україна, 35701, Рівненська область, місто Здолбунів,

вулиця Лесі Українки, буд.4-а, кв.89

 

СТАТТЯ 2. МЕТА, ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ

 

2.1.      Метою діяльності ЗРФФ є організація та об'єднання зусиль її членів для зростання масовості та рівня футболу в Здолбунівському районі, задоволення соціальних, творчих, спортивних та інших спільних інтересів членів ЗРФФ.

2.2.     Основні цілі та завдання ЗРФФ:

-       сприяння популяризації футболу в районі, формування здорового способу життя серед усіх верств населення;

-       сприяння злагодженої взаємодії та співпраці громадян і організацій, зацікавлених у розвитку футболу;

-       забезпечення гідного представництва районних спортсменів на обласних і Всеукраїнських змаганнях;

-       організація та проведення змагань і турнірів серед членів федерації;

-       розробка і втілення у життя районних програм з розвитку футболу;

-       при отриманні відповідних повноважень, організація Всеукраїнських і міжнародних турнірів на території району;

-       рекомендація районних команд, які представляють колективних членів ЗРФФ, до участі в обласних змаганнях;

-       запобігання проявам негативної практики суддівства у футболі, сприяння його об'єктивності та неупередженості, високому професіональному рівню;

-       забезпечення демократичних засад і взаємостосунків членів ЗРФФ, захист їх інтересів у стосунках з органами влади, посадовими особами, організаціями, всіма третіми особами.

 

СТАТТЯ 3. ЧЛЕНСТВО, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

 

3.1.    ЗРФФ діє на основі індивідуального та колективного членства.

3.2.      Членство в ЗРФФ відкрите для всіх громадян Здолбунівського району, спортивних організацій: спортивних товариств і клубів, футбольних команд колективів підприємств, інших об'єднань громадян, які визнають Статут ЗРФФ сплачують вступні та членські внески.

3.3.Членами ЗРФФ можуть бути особи організацій, які досягли 14-річного віку, колективи підприємств та об'єднання громадян на підставі письмової заяви.

3.4. Члени ЗРФФ мають право:

-       добровільно вступати до ЗРФФ та виходити з неї за письмовою заявою;

-       обирати й бути обраними до керівних органів ЗРФФ;

-       брати участь в обговоренні всіх питань діяльності ЗРФФ, вносити пропозиції щодо поліпшення діяльності ЗРФФ та її комітетів;

-       звертатися до ЗРФФ для захисту своїх прав та інтересів;

-       брати участь у всіх змаганнях і заходах під егідою ЗРФФ;

-       одержувати різноманітну інформацію, пов'язану з діяльністю ЗРФФ;

- користуватися підтримкою ЗРФФ у своїй діяльності згідно зі статутною метою, використовуючи символіку організації.

3.5. Члени ЗРФФ зобов'язані:

- активно брати участь у розвитку та популяризації футболу в районі, залученню до участі в районних змаганнях усіх верств населення;

- виконувати вимоги Статуту та рішення керівних органів ЗРФФ;

- дотримуватись принципів поваги, справедливості, спортивної майстерності та чесної гри;          

-       своєчасно сплачувати членські внески;

-       брати безпосередню участь у змаганнях, які проводяться під егідою ЗРФФ.

3.6. За порушення цього Статуту до члена ЗРФФ можуть бути застосовані попередження або виключення з членів ЗРФФ, згідно з рішенням виконкому, затвердженого конференцією ЗРФФ.

 

СТАТТЯ 4. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ ЗРФФ І ДІЯЛЬНОСТІ СТАТУТНИХ ОРГАНІВ

 

4.1.Керівними і виконавчими органами ЗРФФ є:

-       конференція;

-       виконавчий комітет;

-       ревізійна комісія.

4.2.      Конференція ЗРФФ є вищим керівним органом ЗРФФ, яка скликається щорічно і є зібранням делегатів від членів ЗРФФ.

4.3.      Конференція вважається правомочною у разі присутності двох третин обраних делегатів.

4.4.        Час, місце проведення та норми представництва обраних делегатів встановлюються виконкомом ЗРФФ за 30 днів до конференції.

4.5.      Позачергова конференція скликається за ініціативою виконкому, голови, ревізійної комісії ЗРФФ або за вимогою 2/3 членів Здолбунівської районної федерації футболу.

4.6.Компетенцією чергової конференції є:

-       розгляд і затвердження Статуту ЗРФФ, внесення змін і доповнень до нього;

-       визначення головних напрямків діяльності ЗРФФ, затвердження планів і звітів про їх виконання;      

-       вибори голови ЗРФФ, членів виконкому і ревізійної комісії терміном на 5 років;

- розгляд заяв про надання членства або виключення з членів ЗРФФ.

4.7.      У період між конференціями керівним органом є виконком ЗРФФ, який обирають на 5 років. Кількісний склад виконкому визначається конференцією.

4.8.Виконком ЗРФФ керує діяльністю в період між конференціями:

-       скликає конференцію, попередньо розглядає перелік питань, які виносяться на обговорення конференції;

-       утворює постійні комітети ЗРФФ для виконання статутних завдань ЗРФФ;

-       затверджує плани роботи ЗРФФ, положення про змагання й турніри під егідою ЗРФФ;

-       затверджує кошторис і бюджет ЗРФФ, зразки печатки, штампів і символіки ЗРФФ;

-       встановлює розміри вступних і річних внесків членів ЗРФФ;

-       роботу виконавчого комітету очолює голова ЗРФФ, а в разі його відсутності – один з його заступників;

-       виконком збирається не менше одного разу на 3 місяці.

4.9. Голова ЗРФФ здійснює загальне керівництво діяльністю ЗРФФ, обирається на 5 років і підзвітний тільки конференції ЗРФФ.

Головою ЗРФФ може бути обрана будь-яка дієздатна особа, яка є громадянином України та є делегатом конференції ЗРФФ.

4.10.    Голова ЗРФФ:

-       без доручення представляє ЗРФФ у взаємовідносинах з державними органами, громадськими організаціями і третіми особами;

-       скликає та організовує роботу виконкому ЗРФФ;

-       має право першого підпису фінансових та інших документів ЗРФФ;

-       видає накази, розпорядження та інші документи, обов'язкові для підпорядкованих органів ЗРФФ;

-       головує на конференції ЗРФФ, у випадку рівної кількості голосів у ході будь-якого голосування має вирішальний голос;

-       у разі відсутності голови ЗРФФ його повноваження та обов'язки покладаються на одного із заступників;

-       якщо голова припиняє виконання своїх обов'язків, або не має змоги їх виконувати, його функції виконує перший заступник, визначений виконкомом протягом відповідного терміну, але не довше, ніж до наступної конференції.

4.11.    ЗРФФ може обрати на конференції почесним президентом ЗРФФ особу, яка має визначні заслуги перед здолбунівським футболом і допомагає його подальшому розвитку.

4.12.    Ревізійна комісія:                                               

-       обирається конференцією ЗРФФ на 5 років підзвітна їй;

-       проводить ревізію господарсько-фінансової діяльності ЗРФФ;

-       готує та подає результати перевірок на засідання виконкому та конференції;

-       проводить свої засідання не рідше одного разу на рік;

-       може скликати позачергову конференцію ЗРФФ.

4.13.    Апеляційний комітет розглядає та приймає остаточні та обов'язкові рішення на подані апеляції щодо дій суддівських колегій з проведення змагань і рішень інших органів ЗРФФ.     

4.14.      Постійні комітети ЗРФФ є робочими органами, які виконують рішення конференції та виконкому ЗРФФ, ведуть роботу під керівництвом голови з розвитку футболу в різних напрямках:

-       Комітет аматорського футболу;

-       Комітет дитячо-юнацького футболу;

-       Комітет міні-футболу;

-       Суддівський комітет;

-       Комітет футболу ветеранів;

-       Комітет професіонального футболу;

-       Комітет із зв'язків з ЗМІ;

-       Апеляційний комітет;

-  Контрольно-дисциплінарний комітет

За рішенням виконкому можуть утворюватися інші постійні комітети.

 

 

СТАТТЯ 5. МАЙНО ТА КОШТИ ЗРФФ

 

5.1. Майно та кошти ЗРФФ утворюються за рахунок:

-       вступних і членських внесків;

-       добровільних внесків, пожертвувань і відрахувань трудових колективів, підприємств, організацій та громадян, безповоротної фінансової допомоги;

-       коштів і майна, переданого членами ЗРФФ або державними органами у встановленому порядку;         ,

-       благодійної та спонсорської допомоги у вигляді спортивної форми, спортивного інвентарю, товарів народного споживання, харчових продуктів, технічних засобів, а також грошових коштів;

-       грошових внесків колективних членів ЗРФФ, футбольних клубів і команд, згідно з регламентами та положеннями змагань під егідою ЗРФФ;

-       грошових надходжень від Рівненської обласної федерації футболу.

5.2.       Членські внески розподіляються на вступні, річні, періодичні та разові цільові внески.

5.3.    Вступні внески сплачуються одноразово при набутті членства в ЗРФФ. Річні внески сплачуються раз на рік постійними членами ЗРФФ. Періодичні внески сплачуються тимчасовими членами ЗРФФ. Разові цільові внески сплачуються членами ЗРФФ при заявці команд згідно з регламентами та положеннями для участі у змаганнях під егідою ЗРФФ.

5.4.  Розмір членських внесків встановлюється виконкомом ЗРФФ.

5.5.   Членські внески поверненню не підлягають.

5.6.     ЗРФФ може мати у власності приміщення, споруди, інвентар, транспортні засоби, кошти, інше майно, необхідне для діяльності ЗРФФ і реалізації її завдань.

5.7.  Кошти ЗРФФ використовуються на:

-       фінансування статутної діяльності;

-       проведення змагань і нагородження переможців;

-       здійснення обов'язкових платежів і відрахувань, оплату податків;

-       проведення загальних заходів і відшкодування матеріальних витрат, які виникли у процесі діяльності ЗРФФ.

-        

СТАТТЯ 6. ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

 

6.1.    Зміни та доповнення до цього Статуту приймаються на конференції ЗРФФ за поданням виконкому.

6.2.       Про зміни та доповнення до цього Статуту ЗРФФ повідомляє органи реєстрації в 5-денний термін.

 

СТАТТЯ 7. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗРФФ

 

7.1.     Припинення діяльності ЗРФФ здійснюється за рішенням конференції або за рішенням суду.

7.2.    У випадку реорганізації, реєстрація новоутвореного об'єднання здійснюється відповідно із законодавством.

7.3.     Для вирішення всіх питань, пов'язаних з ліквідацією, конференція утворює ліквідаційну комісію, що діє в порядку, передбаченому чинним законодавством.

7.4.      Після ліквідації ЗРФФ майно не може розподілятися між її членами, а використовується для виконання статутних завдань або на благодійні цілі, а у випадках, передбачених законодавством, за рішенням суду спрямовується у дохід держави.

 

 

 

Додати коментар


Захисний код
Оновити